среда, 19. септембар 2012.

Поступци и фазе у реализацији грађевинских објеката, техничка документација-појам и врсте пројеката


- Како изгледа пут од идеје до реализације?
На основу идеје, црта се скица, после даље разраде и дораде, техничари и цртачи у пројектантском бироу израђују планове и пројекте за грађевине. То се некада радило помоћу прибора за техничко цртање, што је било веома споро и одговорно. Данас се тај посао ради помоћу рачунара, користе се специјални програми за ту сврху и штампају се на великим плотерима.

-Како треба да су израђени технички цретежи?
На цртежима треба да се налазе сви подаци, да приликом њиховог читања нема нејасноћа и да у потпуности садрже замисао пројектанта, а да га разумеју и извођачи радова.

-Чиме се постиже јасноћа техничких цртежа?
Јасноћа техничких цртежа постиже се коришћењем више врста линија, а свака од њих има своје значење, а користи се техничко писмо.


-Где се може обављати градња зграда и других објеката?
Градња се обавља само на местима која су за то предвиђена урбанистичким планом.

-Како се врши планирање градова и насеља?
Врши се уз помоћ урбанистичких планова које према значају делимо на генералне, детаљне, регулационе планове, урбанистичке пројекте и урбанистичке уређајне основе.
Статус града се регулише законом.

-Шта је то урбанистички план?
Урбанистички план одређује изградњу нових или проширење и уређење постојећих насеља као и њихово развијање. Генерални урбанистички план се ради у размери 1: 5000 или 1: 10000, зависно од насељеног места.
Израда ГУП-а има своје фазе: припрема  нацрт и предлог плана са својим графичким и текстуалним делом.
Припрема обухвата снимање и уцртавање свих тренутно изграђених објеката.
Онда се приступа изради информационе основе, а то значи прикупљање података о објектима, о  инфраструктури-саобраћајницама, водоводу, канализацији ел. струји , птт мрежи, гасној мрежи итд. подаци о становништву, природним каракреристикама терена, и подацима о намени објеката.
 Ради се демографска студија, саобраћајна студија, геолошка студија, студија заштите споменика и грађевина.
Након свега тога се присупа изради плана и то се ради као графички модел у виду карте.
 То онда иде у скупштинску поцедуру, и након усвајања, он постаје као закон који се мора поштовати.
 Постоји и текстуалана анализа ГУП-а, образложења зато се нешто баш на том месту гради.
Планом се предвиђа шта се где може градити, где пролазе путеви, пруге, улице, водоводна и канализациона мрежа, каблови за струју и телефон, где ће бити паркови, игралишта, школе, болнице итд. Поједине зоне су означене бојама. Индустријска зона, стамбена зона....


- Шта су то детаљни  планови?
 То су планови који представљају фино планирање појединих делова града. Зову их и ситуацини планови.
 Не раде се студије, али за  његову израду је потребна одлука општине.
По новом закону уместо детаљног урбанистичког плана се ради регулациони план у размјери 1:500 и 1:1000. На плану се уочавају регулацина и грађевинска линија. Регулациона линија која представља линију разграничења између јавне површине, улице са тротоаром и парцеле без обзира на власништво. Грађевинаска линија је линија до које се објекат може градити.  На тим плановима нема физичке структуре објаката и  габарита. Само се наноси спратност објеката, тј колико на неком плацу може бити изграђено м2, која је намена будућих објеката. Габарити и изглед објеката се препуштају будућем пројектанту.
Детаљни план шире околине на којој се гради објекат приказује детаљније где пролази пут, водовод, канализација, каблови за телефон и струју тј означавају се мјеста где се нешта може прикључити. У овај план се уцртава и одобрено место за грађевину, стране света, бројеви суседних парцела. Мора бити у складу са ГУП-ом.

-Шта је то ситуациони план градилишта?
Ситуациони план градилишта приказује обележено место за грађевину, место за грађевинске машине, за ископ земље, за поједине грађевинске материјале, за довод струје и воде...

-Шта је то глави пројекат?
То је коначни и најважнији пројекат и садржи све детаље објекта и прорачуне-изглед објекта у више пресека, темељ, све етаже, кров, инсталације с прорачунима и црта се у размери 1:100.

ево како изгледају делови главног пројекта:- Шта је то  извођачки пројекат?
Он представља увећане и детаљније цртеже главног пројекта, ради се у размјери 1:50 а често и 1:20. Служи пословођи градилишта да би могао да организује и прати практично извођење радова.
Овим је пројектовање завршено и почиње градња.

Нема коментара:

Постави коментар