субота, 29. септембар 2012.

Појам и задаци машина и механизама


-Када су људи почели користити машине?
У својој историје људи су почели користити основне машине врло рано, што им је омогућило да обаве рад за који је требалa снага већа од снаге људских мишића. Даљи развој машинае био је условљен потребом за још већом снагом, или потребом да се одређена снага примењује дуже времена. Да би се то омогућило, употребљени су тада доступни и познати извори енергије. То је била енергиј а природних сила, тј. енергија ветра и воде. Примена ветрењача за натапање и друге намене и водених млинова на рекама, додатно је поспешила развој и олакшала живот. У седамнаестом веку започиње се с применом претварања енергије из угља и дрва у рад уз помоћ парних машина. Наставак је била израда мотора са унутрашњим сагоревањем, електромотора,..

-На чему се заснива рад већине машина?
Рад већине машина заснива се природнима законима.

-Од чега су прављени први предмети, алати?
Први алати су прављени од камена, дрвета, коже, костију, потом су почели топити руде и вршили обраду метала (гвожђе и бронза)...

-Шта је машина?
Машина, је скуп делова повезаних у једну логичну целину с циљем извођења одређене операције. Операција је најнижи сегмент обраде, док је обрада један сегмент у технологији.
Научна дефиниција машине је да је машина свака направа која преноси или претвара енергију, или направа за повећање вредности силе, измену правца деловања силе или повећања брзине којом се обавља неки рад. У свакодневном животу значење се усталило за направе, које имају најмање један помични део, а које помажу или изводе неки рад. Машине с једне стране захтевају један вид улазне енергије, да би на излазу дали неки други вид енергије, најчешће у облику механичког рада. Направе без покретних делова се називају алатима, а не машинама. Људи су употребљавали разне машине још пре него што су знали писати. Оне су им помагале у свакодневном животу смањујући количину силе потребне да обави неки рад.
Машине се генерално могу поделити на основне или једноставне машине и на сложене или комплексне машине.

-Шта су то једноставне машине?
Једноставнe машине су у ствари разни алати или направе које су повећавале однос уложене и добијене силе. Они су омогућили човеку да обави радове који су захтевали снагу која је била већа од његове, тј. омогућили су искоришћавање снаге ветра, снаге воде, и снаге горивих материја. Без њих био је незамислив напредак, а човек би још увек био на примитивном степену развоја. Једноставне направе су: стрма раван, точак и осовина, полуга.

-Шта су то комплексне машине?
Комплексна машина се може дефинисати као спој две или више једноставне машине. Док је једноставна машина омогућила да се обави више разних радњи, комплексне машине су направљени с задатком да обављају тачно одређене послове.
Један од првих машинских механизама је систем два зупчаника различитих величина који се налазе у захвату. Окретање једног узрокује окретање другог зупчаника, али различитом брзином и различитом снагом. Уметањем ланца између два зупчаника добије се још мало сложенији механизам. Принцип рада два зупчаника и ланчаног преноса је исти, само што се ланчаним преносом повећава раздаљина осовина на којима се преноси сила. Како су зупчаници или ланчаници различите величине и различитог броја зубаца, тако су различите и њихове брзине окретања. Мањи зупчаник или ланчаник ће се окренути цели круг, а већи само део. Сила на осовини мањег зупчаника (ланчаника) ће бити мања од силе на већем, и то сразмерно односу промене брзине обртања. Додавањем зупчасте летве зупчаницима, претвара се кружно кретање осовине у праволинијско. Коришћењем зупчаника с косим озубљењем може се праволинијско кретњање усмеравати по угловима. Овај принцип се употребљава код израде сатова, ванбродских мотора, код железница,...

-Шта су то машински елементи?
То су елементи од којих је састављена нека машина.

-Шта су то механизми?
Механизми су подсклопови који су састављени од неколико елемената, а који у међусобној вези омогућавају да кретање једног елемента изазове жељено кретање другог елемента односно то је механички систем за преношење и трансормацију кретања.

-Шта је то подсклоп?
Подсклоп је  скуп машинских елемената који обављају неку функцију.

-Шта је склоп?
Склоп  обично чини два или више посклопова и они представљају машинску конструкцију.

-Шта је то аутоматизована производња?
Радни процес где електронски уређаји контролишу  рад машине и управљају самим машинама, прикупљају податке о раду машине и проналазе најбоља решења у најкраћем времену без учешћа човека зове се аутоматизована производња.

-Који закон се примењјује код машина?
Примењује се закон о одржању енергије.(енергија се не може створити нити уништити, већ се само претвара из једног облика у други)

-Како се деле машине у зависности од функције коју обављају?
У зависности од функције коју обављају машине могу бити:
-погонске машине код којих се врши трансформација енергије у потребни облик, нпр. електромотор код кога се електрична енергија претвара у механичку енергију обртања ротора;
-машине радилице код којих погонска енергија мотора трансформационим проме­нама и преносом оптерећења и кретања остварује жељену функцију (рад), нпр. код дизалица и др.
-производне машине које производе алате и делове других машина, нпр. бушилице, стругови, глодалице, пресе итд.;
-специјализоване машине (транспортне, грађевинске, пољопривредне,
Да би машина вршила користан рад потребна јој је енергија коју добија од погонске машине а то може бити електромотор, мотор СУС...

Нема коментара:

Постави коментар